Překlad (translations)

csenfrdeplrusk
Dnes má svátek: Jaromír Zítra: Zlata Pozítří: Andrea
csenfrdeplrusk

Poplatky a úhrady 2020

Místní poplatky-změna výše poplatku za svoz odpadu od 1. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Šenov u Nového Jičína, kde došlo k navýšení místního poplatku za komunální odpad.

Nová výše činí    600 Kč (osoba/rok),

pro fyzické osoby mladší 6 let a fyzické osoby starší 75 let činí výše poplatku     300 Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději

do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 1. a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 3. c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

        (2) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, kterým byl správním rozhodnutím zrušen trvalý pobyt a jsou k trvalému pobytu přihlášeny na adrese Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 245, a to v plné výši.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2. je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dne od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní tuto povinnost, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Zastupitelstvo obce také schválilo OZV č. 2/2019, o místních poplatcích, tj. poplatek ze psů.

Místní poplatek ze psů:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. a) za prvního psa chovaného v rodinném domku        200 Kč

  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domku                600 Kč

         c) za prvního psa chovaného vdomě s dvěma a více byty               700 Kč

        d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domě s dvěma a více byty         1100 Kč

        e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65-ti let                                 200 Kč

        f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65-ti let        300 Kč

Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. každého roku, nečiní-li poplatek více než    400 Kč ročně.

Činí-li poplatek více než 400 Kč, je splatný 31. 3. a 30. 09. každého roku.

Majitelům psů připomínáme, že pokud si v průběhu roku pořídí psa nebo  o svého psa jakýmkoliv způsobem přijdou, je nutné tuto skutečnost ihned oznámit na obecní úřad.

Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:

a) správce poplatku, rozpočtové a příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je obec Šenov u Nového Jičína.

b) osoba, která převzala psa z útulku a to na dobu 1 roku ode dne převzetí. Osoba je povinna doložit předávací protokol o převzetí psa z útulku.

  3. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

  4.V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.


Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu,   č.ú. 1766587399/0800,

nebo platbou v hotovosti, popř. platební kartou v pokladně obecního úřadu  v úředních hodinách.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, bude Vám na vyžádání sdělen na ekonomickém úseku na tel. 556 702 247, 731 442 931 nebo na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Složenky nebudou rozesílány.

 • Přečteno: 5524

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Šenov u Nového Jičína
 1. Oficiální název:
  Obec Šenov u Nového Jičína

 2. Důvod a způsob založení:
  Zákon o obcích 128/2000 Sb., v platném znění.
  Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 3. Organizační struktura:
  Obecní zastupitelstvo
  Rada obce
  Výbory obce
  Komise obce

 4. Kontaktní spojení:
  Obecní úřad obce Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u Nového Jičína
  Česká republika (CZ)

  tel:  556 707 952, 731 442 932      
  fax: 556 710 064

  http://www.senovunovehojicina.cz/
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
  číslo účtu: 1766587399/0800
  Další možné způsoby platby: v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu
 6. Identifikační údaj IČO:
  IČO: 60798432

 7. Identifikační údaj DIČ:
  DIČ: CZ60798432
  Organizace je plátcem DPH.

 8. Rozpočet v tomto roce
   
 9. Žádosti o informace:
  Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- ke stažení zde
   
 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na zaměstnance obce, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.                     

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká konkrétní informace je požadována, 
  - kdo žádost podává. 

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

         Stížnosti a petice

        1) Místem pro podání písemné stížnosti je podatelna ObÚ.

        2) Ústní stížnosti přijímají ve věci kompetentní zaměstnanci. Ústní stížnost, u níž nelze ihned stanovit
             kompetenci, přijímá podatelna ObÚ.

        3) Všichni zaměstnanci obce zařazení do ObÚ  jsou povinni přijmout jakoukoli ústní stížnost tehdy, když není možno postupovat podle výše uvedeného principu.

        Místo pro příjem petice:

        1) Petice se přijímají výhradně na podatelně Obecního úřadu.

 

    11. Opravné prostředky:
          Způsob odvolání a jeho obsah: 

 • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

          O odvolání rozhoduje: 

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 


         O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující  subjekt  v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

    12.  Formuláře. Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

    13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
          Naleznete na následujícíh odkazech:

          - portál veřejné správy České republiky - www.portal.gov.cz

          - Ministerstvo vnitra - občan na úřadě - www.mvcr.cz

          - Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

 

    14. Nejdůležitější předpisy

    15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
          Ke stažení zde

    16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

     17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
           Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 
           Technické služby Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

 • Přečteno: 7266

Nejdůležitější předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".

 • Přečteno: 6273

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Pověřenec osobních údajů pro Obec Šenov u Nového Jičína je:
Mgr. Ivana Tilkeridu.
Tel: +420 585 155 100
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdf Zásady zpracování osobních údaju GDPR (285 KB)

 • Přečteno: 2367

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno