Dnes má svátek: Ema Zítra: Dušan Pozítří: Darja
csenfrdeplrusk
SENOV CŠenov u Nového Jičína

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Historie školy

Zcela spolehlivě zpracovat dějiny školy v Šenově u Nového Jičína není možné. Chybí řada obvyklých písemných pramenů. Snad nejvíce poskytuje zachovalý archivní fond německé obecné školy (od 17. století do roku 1945). Něco málo historických informací nalezneme také v archivním fondu české školy.

Po osamostatnění obce, v roce 1994 navštěvovalo školu 157 žáků od 1. do 9. třídy. Ředitelem školy byl pan Josef Hanzelka. Rekonstrukci školy započalo město Nový Jičín ještě před osamostatněním Šenova u NJ. První zastupitelstvo si dalo za úkol rekonstrukci dokončit. Rekonstrukce v hodnotě 12 miliónů korun byla dokončena v roce 1996 a 22. listopadu 1996 se ve škole konala oslava u příležitosti otevření půdní nástavby základní školy. V půdních prostorách vznikly 2 nové učebny, jazyková učebna vybavená jazykovou laboratoří a počítačová učebna s devíti žákovskými počítači. Obě učebny jsou pro cca 16 žáků. V roce 1998 byla za cca 100 tis Kč opravena tělocvična.
V říjnu 2000 byla škola napojena na Internet prostřednictvím ISDN linky, což umožnilo komunikaci elektronickou poštou. Počítačová síť byla tehdy vytvořena ze 4 počítačů. Od 1. července 2001 byla ředitelkou školy jmenována PaedDr. Jana Bělůnková.

S účinností od 1. ledna 2003 je základní škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. Od 1. října 2007 byla základní škola sloučena s mateřskou školou. Nový název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace. Funci ředitelky ZŠ a MŠ vykonává nadále PaedDr. Jana Bělůnková.

V červnu 2005 byl poprvé zorganizován sportovní den „O pohár starosty“, tato tradice trvá dodnes. Obec poskytuje žákům ceny i pohoštění.

V létě 2005 byly pro školní družinu zrekonstruovány prostory v přízemí budovy Elišky Krásnohorské 223, školní družina tak získala pro svou činnost samostatné prostory. Od tohoto roku využívá škola pro svou činnost celkem 4 samostatné budovy. V hlavní budově školy na ulici Školní 20 jsou učebny 3. – 9. ročníku, v zahradě školy v budově na ulici Elišky Krásnohorské 223 jsou učebny 1. a 2. ročníku a školní jídelna – výdejna stravy. Mateřská škola sídlí ve vile na ulici Školní 454.

Povodeň a přívalový déšť 24. června 2009 velmi zasáhl do chodu MŠ. Byl vyplaven suterén MŠ, Mateřská škola obnovila provoz po nutných opravách až v září 2009.

Ve školním roce 2010/2011 byly prostory školní družiny přestavěny na další oddělení MŠ z důvodu velkého počtu žádostí o umístění dětí v MŠ. Školní družina musela být přesunuta opět do tříd základní školy. Prostředky na provoz školy byly velmi omezené.

Teprve na počátku školního roku 2011/2012 byly pro školní družinu zrekonstruovány další 2 podlaží v budově na ulici Elišky Krásnohorské 310, byla rozšířena kapacita školní družiny, do nových prostor byla přestěhována také školní keramická dílna. Finanční situace školy se zlepšila, škola se mohla zapojit také do dotačních programů. Byla zřízena nová multimediální učebna se 24 žákovskými počítači a interaktivní tabulí.

V létě 2013 prošel celý areál školy velkou rekonstrukcí. Bylo provedeno zateplení školy a výměna oken v hlavní budově školy a ve školní družině. Ve školní zahradě bylo vybudováno nové dětské hřiště. V červenci 2014 byla provedena výměna oken a zateplení na malé budově školy, Elišky Krásnohorské 223 a bylo vybudováno klecové multifunkční sportoviště.

V létě 2015 bylo provedeno zateplení mateřské školy na ulici Školní 454, školka zazářila v novém „kabátě“ a následně byla zahájena přestavba zahrady školky dle projektu „Zahrada v přírodním stylu“ se spoustou nových hracích prvků, jako jsou například lanové prvky, kladinky, lavičky, houpačky, skluzavka apod. Zahradu zkrášluje také nové ohniště, totém, potůček, bylinková spirála nebo vrbový tunel. Přestavba zahrady byla dokončena v prosinci 2015 a slavnostní předání proběhlo v rámci Dne dětí v červnu 2016.

Současnost školy 

Výuka v základní škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola má 9 tříd základní školy s kapacitou 200 žáků, 3 třídy mateřské školy s kapacitou 54 dětí a 2 oddělení školní družiny s kapacitou 50 žáků. 

V současné době je průměrný počet žáků ve třídách ZŠ 18. Učebny školy jsou vybaveny didaktickou a audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a kvalitními výukovými programy. Učebny i kabinety jsou propojeny počítačovou sítí napojenou na internet. Škola využívá webovou aplikaci Bakaláři, rodiče zde mají aktuální údaje o rozvrhu, akcích školy, prospěchu a chování žáků a také o přítomnosti žáků ve škole. Webové stánky školy najdete na http://zssenov.cz

Od roku 2010 se škola průběžně zapojuje do vyhlašovaných projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do rozvojových mezinárodních projektů, do projektů Comenius a Erasmus+ a také do programů ROP Moravskoslezsko. Z projektových prostředků bylo modernizováno vybavení učeben přírodovědných předmětů, zakoupeny moderní učební pomůcky, vybavena počítačová multimediální učebna a další digitální jazyková laboratoř. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni, nabízí kvalitní výuku.  Škola má také vlastní školní knihovnu. 

Díky poměrně malému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup k dětem včetně žáků se zdravotním postižením. Integrovaným žákům se zdravotním postižením se již několik let věnují kromě kvalifikovaných pedagogů také asistenti pedagoga. 

Žáci mají možnost se zapojit do mimoškolních činností v podobě zájmových útvarů organizovaných školou a školní družinou (nepovinných předmětů a kroužků), do výuky hry na hudební nástroj ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice. Žáci do umělecké školy nemusí dojíždět, výuka probíhá v prostorách naší školy.

Vytisknout E-mail

Soukromá mateřská škola Palováček s. r. o.

Mateřská škola Palováček je soukromým předškolním zařízením, které zahájilo svou činnost 1.ledna 1998. Je umístěna v prostorné bezbariérové budově v blízkosti Autopalu. Mateřská škola má kapacitu 70 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení.K dobré pohodě přispívá také vlastní kuchyň, tělocvična, rozlehlá zahrada také sauna, která je umístěna v přilehlé hospodářské budově. Mateřská škola zajišťuje dětem zaměstnanců Autopalu, ale i jiným rodičům všestrannou péči a vzdělávání, a nabízí také nadstandardní aktivity např. výuku angličtiny,pěvecký kroužek,výtvarnou dílnu, hokejovou přípravku, předplavecký výcvik, saunování, školu v přírodě apod.

Vytisknout E-mail

Mateřská škola Sluníčko

Než byla zřízena tato mateřská škola, také nám to dalo zabrat. Původně byla MŠ zřízena v budově na ulici U Náhonu 252. Tuto budovu vlastnil Vojenský opravárenský podnik 025 a Město, které bylo zřizovatelem této školky s ním mělo smluvně zajištěný nájem. V důsledku privatizace, byl smluvní nájem ukončen. Bylo potřebné, aby byla urychleně MŠ na Školní 454 upravena tak, aby byl zajištěn její provoz. Podařilo se to a MŠ byla otevřena k 15. srpnu 1994. Zájem rodičů o umístění dětí byl tak velký, že již o prázdninách roku 1995 se prováděly úpravy pro rozšíření její kapacity. V červenci roku 1996 schválilo obecní zastupitelstvo realizaci půdní nástavby, protože kapacita školky již nebyla vyhovující. O prázdninách roku 1997 se přestavba uskutečnila. Ředitelkou školky byla paní Zdena Kerekešová . Od srpna roku 1996 je ředitelkou školky paní Anna Janíková. V roce 2001 byla na MŠ udělána nová střecha. Byla provedena výměna oken a nová fasáda. Od 1.10. 2007 je mateřská škola sloučena se ZŠ v Šenově u Nového Jičína. Nový název organizace: ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace. Ředitelkou školky je PaedDr. Jana Bělůnková.

Vytisknout E-mail

Informace k obecní knihovně

Obecní knihovna Šenov u Nového Jičína

Knihovnu najdete v centru obce v rekonstruované budově bývalé pošty na adrese Dukelská 212.

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby:

Půjčování knih a časopisů

V knihovně je k dispozici přibližně 5000 knih ve fondu obecní knihovny a asi 400 knih zapůjčených z regionálních fondů, které jsou placeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Část knih z fondu knihovny i z regionálních fondů se obměňuje, protože knihy jsou zařazeny do výměnných souborů,které cirkulují mezi sdruženými knihovnami (Kunín, Suchdol nad Odrou, Životice u NJ, Bernartice n/O ...). Knihy jsou tak lépe využity a čtenáři mají větší možnost výběru.

K dispozici jsou knihy pro dospělé i mládež, zábavné i naučné.

Internet

Čtenáři mohou využívat počítače s přístupem na internet. Tato služba je poskytována zdarma. Od června 2013 má

obecní knihovna vlastní webové stránky:

http://senov-u-noveho-jicina.knihovna.info

 

Výpůjční doba v knihovně je: úterý 14:30 – 18:30 hodin
Registrační poplatek je: na 1 kalendářní rok 30 Kč pro dospělé a 15 Kč pro mládež.
Kontakt: knihovnice - paní Ludmila Groscheová
telefon: 608 235 451
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

SOU Šenov u Nového Jičína
1. Studijní 4-leté s maturitou

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

2. Učební 3-leté (výuční list)

23-51-H/001 Zámečník
23-52-H/001 Nástrojař
33-56-H/001 Truhlář
36-52-H/001 Instalatér
36-64-H/001 Tesař
36-67-H/001 Zedník


Poznámky ke škole:

1. Žákům učebních oborů jsou za vykonanou produktivní práci vypláceny finanční odměny.
2. V učebních oborech zámečník, instalatér a studijním oboru mechanik strojů a zařízení získají žáci zdarma svářečský průkaz.
3. Část praktické výuky učebních oborů probíhá i ve firmách v Novém Jičíně, resp. Fulneku a okolí.
4. Škola nabízí výrazné sportovní vyžití - celoroční soutěž "Sportovec školy", turnaje, soutěže tříd.
5. Žáci preferovaných oborů získávají v každém pololetí za dosažené výsledky finanční odměny.

K této škole patří i škola ve Fulneku - Kapucínská 281 (škola) a 1. máje 62 (dílny, č. telefonů: 556 708 901, 556 740 145, která nabízí:

1. Učební 3-leté (výuční list)

SOU: 23-51-H/001 Zámečník
23-56-H/001 Obráběč kovů
26-51-H/003 Elektrikář - silnoproud

OU: 26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce

2. Učební 2-letý (výuční list)

U: 23-51-E/501 Strojírenská výroba

Vytisknout E-mail

Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína

Tato střední škola v naší obci si za přispění ředitelky školy paní Ing. Mileny Bilíkové vybudovala silné postavení mezi středními školami.
Také byla dobrá spolupráce mezi obcí a touto školou. Ve škole se konaly veškeré volby konané v obci, protože obec tak navázala na zvyklosti před osamostatněním.
Absolventi OA, spolu s ředitelkou, třídními učitelkami a rodiči od roku 1998 přicházejí na Obecní úřad, kde jim je slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Starosta obce jim předává Pamětní list a kytičku. Všichni spolu si na závěr této chvíle, přiťuknou malým přípitkem.

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno