Dnes má svátek: Vladislav Zítra: Doubravka Pozítří: Ilona
csenfrdeitplptruskes
SENOV CŠenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína

Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení jeho vlivů  na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Územní plán bude v návaznosti na ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona vydáván pro celé území obce Šenov u Nového Jičína a to formou opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení jeho vlivů  na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne 22. 10. 2018 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Návrh  Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je dle ustanovení § 20 odst. 1 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s §172 odst. 2 správního řádu zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 19. 9. 2018 do 29. 10. 2018

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  (v úředních hodinách,  jinak dle dohody na tel.: 556 707 952)
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup u pořizovatele na webové adrese http://www.novy-jicin.cz v části Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Šenov u Nového Jičína, odkaz http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

nebo zde

I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 92 KB) 
pdf I.A. Textová část (pdf, 2 MB) 
I.B.  Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 712 KB) +pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB) 
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + pdf I.B.2. legenda (pdf, 495 KB) 
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) +pdf I.B.3. legenda (pdf, 486 KB) 
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) +pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB) 
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 2 MB) 
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 472 KB) 
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) +pdf II.B.1. legenda (pdf, 735 KB) 
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 733 KB) 
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 955 KB) +pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB) 
dále zpracováno:
pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Upozornění: Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 29.10.2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K veřejnému projednání jsou přizváni obec Šenov u Nového Jičína, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 29.10.2018 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 29.10.2018 u pořizovatele na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datovou schránkou IDDS: ywmb4nc, elektronickou podatelnou na adrese
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Při veřejném projednání projektant podá výklad k návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně.

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno